ตรวจสอบการนำส่งข้อมูลผู้ใช้ไฟรายใหญ่

รหัสผู้ใช้งาน เช่น A01,L12 เป็นต้น

 

ป้อนรหัสผู้ใช้งาน (เขต+เลข2หลัก) :
ลำดับที่ ชื่อไฟล์ที่นำส่งแล้ว Download File